Beleid LF2018:FC-DOit!

Vooraf:

Leeuwarden is in 2018 Culturele hoofdstad. LF2018 gaat er vanuit dat cultuur een vorm van interactie is, waarin volop gelegenheid is voor het experiment op het gebied van kunst en wetenschap, kunst en sociale werkelijkheid en kunst en landschap. Het culturele programma laat onverwachte combinaties zien waardoor losstaande werelden bij elkaar worden gebracht. Dit levert creatieve en innovatieve oplossingen voor de toekomst van stad en provincie. Iepen Mienskip: verbinding door culturele participatie.

LF2018 presenteert de evenementen rondom drie thema’s:

– Duurzaamheid van cultuur en natuur

– Betere balans tussen stad en platteland

– Meer begrip voor diversiteit en identiteit

Projecten dienen aan te sluiten bij de lange termijn doelstellingen van LF2018:

– Experience: iepen mienskip, out of the box

– Empowerment: een ieder kan mee doen

– Entrepeneurship: versterken van het economische klimaat met innovatieve ondernemers

– Ecology: goede voorbeelden voor bevorderen duurzaamheid

– Europe: elk project heeft nauwe betrokkenheid bij Europa door netwerken in kaart te brengen en te verbinden.

1. Friesland College:

In het FC koersplan 2015-2018 wordt participatie aan LF2018 als speerpunt gezien.

Het Friesland College ondersteunt de gekozen uitgangspunten van LF2018 en wil een actieve rol spelen in de participatie.

Uitgangspunten:

– Studenten FC doen actief mee en participeren in projecten van LF2018 door middel van praktijkgestuurd leren. Participatie aan LF2018 kan via het onderwijsconcept: leereenheden en praktijkroute. Studenten leren het meest vanuit de eigen ervaring, zowel in de samenleving als in het beroep waar ze voor worden opgeleid. Projecten vanuit LF2018 bieden volop ruimte voor het opdoen van betekenisvolle ervaringen.

– Scholen faciliteren de participatie van de studenten en zorgen voor goede begeleiding.

Elke school participeert op z’n minst in 1 groot project en participeert in het FC netwerk LF2018:FCDoIt.

– We starten een leerbedrijf waar studenten school overstijgend aan participeren. Het leerbedrijf van LF2018:FCDoIt gaat na 2018 functioneren als het FC-brede leerbedrijf waar bedrijven, instellingen, ondernemers hun vragen kunnen stellen. Het leerbedrijf werkt nauw samen met Present Promotions//Impresariaat D’Drive/D’Lab en schoolgebonden leerbedrijven.

– We starten een netwerk waar interne afstemming rond samenwerking plaats vindt. Dit netwerk wordt begeleid door een schooldirecteur (Sicco Piekeboer) en projectleider LF2018 (Anneke Holwerda).

Onderzoeksvragen:

– Hoe verbeteren we de FC-brede samenwerking met derden?

– Hoe voorkomen we dat elke school ‘apart’ met een projecteigenaar moet communiceren?

– Hoe stimuleren we dat een medewerker afspraken maakt vanuit het het Friesland College en daarin de collega FC scholen meeneemt?

– Hoe zorgen we dat we meer als eenheid naar buiten treden en wat is daar voor nodig?

– We onderzoeken de rol van de vertegenwoordiger van de school in de werkgroep. Wat werkt wel, wat niet?

Resultaat:

– In 2019 werkt het FC (meer) als een Iepen Mienskip, er zijn manieren en wegen gevonden om samen (schooloverstijgend) ‘ervaren in leren’ te worden, waarbij de omgeving (bedrijven, instellingen) het FC als een natuurlijke partner ziet.

– Het innovatieve imago van het FC heeft een impuls gekregen, de waarden (betrouwbaar, innovatief, ondernemend, feedback gevend en vragend, reflectief krijgen een gezicht.

– Feitelijk: we streven naar participatie van 1000 studenten en 300 medewerkers.

– Van het proces: een evaluatie en aanbevelingen

Organisatie LF2018FCDOIT

Vertegenwoordigers scholen:

(Voeren op schoolniveau regie over betrokkenheid school in uitvoering LF2018 en stemmen af met projectleider en stuurgroep LF2018FCDoIT). Uitgangspunt: elke school heeft 1 hoofdproject waarin ze participeert en regie voert in afstemming met collega-scholen).

– School voor Commercie en Dienstverlening: Alex Vleer en Esther Pel

– D’Drive: Marjolijn Brouwer/Peter Miedema

– School voor Techniek en Technologie: Abel Veldman

– School voor Zorg, service en Welzijn: Rudolf Winius/Bert van der Berg

– FC-Extra: Cor Greben

– Life Sciences: Yolanda Kuiper

– Cios: Goos Karstens

Projectleider: Anneke Holwerda (bureau Bestuur) 06 23859807/ a.holwerda@fcroc.nl

Betrokken Directeur: Sicco Piekeboer.

Leeuwarden-Fryslân 2018 DO IT!

Het kan je niet ontgaan zijn: Leeuwarden is voor 2018 gekozen tot Culturele Hoofdstad van Europa. Dit is gebeurd op basis van een zogeheten ‘bidbook’. In Leeuwarden is de stichting LWD2018 opgericht, die 41 evenementen met daaronder weer verschillende projecten uitzet en organiseert.

Voor studenten en docenten van het Friesland College is dit een prachtige gelegenheid en kans om aan deze projecten mee te werken.

Leerbedrijf
Om de projecten goed te organiseren hebben wij het leerbedrijf ‘LF2018 DO IT!’ opgericht. Het leerbedrijf, dat gerund wordt door studenten, bestaat uit een front en een back office.

Bij de front office kunnen alle geïnteresseerden informatie vragen over LF2018 en vragen stellen over mogelijkheden een bijdrage te leveren aan verschillende projecten en opdrachten. Daarnaast kunnen studenten van LF2018 DO IT! langskomen in klassen om andere studenten te motiveren en te enthousiasmeren om mee te doen aan LF2018. Dit doen zij door een originele manier van presenteren – genaamd ‘storytelling’ – of door het geven van een workshop.

In de back office van het leerbedrijf houden studenten zich bezig met het organiseren, plannen, vergaderen en met pr en andere activiteiten om de verschillende projecten en opdrachten gerelateerd aan LF2018 te coördineren en van de grond te krijgen.

Meer weten?
Heb je interesse? Wil je weten hoe jij als medewerker van het Friesland College een bijdrage kan leveren? Of ken je studenten die – samen met jou? – dat willen en kunnen doen? Stuur dan een e-mailtje naar lwd2018@fcroc.nl of kom een keertje langs bij ons leerbedrijf ‘LF2018 DO IT’. Op dit moment zijn wij (nog) gevestigd in de kantine van gebouw de Neushoorn.

Je kunt op YouTube ook een filmpje over het leerbedrijf bekijken.

Huidig team!

Iza Poiesz

Iza Poiesz

Marketing & Communicatie

Ik heb voor dit leerbedrijf gekozen omdat je hier verantwoordelijkheid en vrijheid krijgt om jezelf te ontwikkelen. Ik houd me bezig met het DNA Project.

Mieke Morssinkhof

Mieke Morssinkhof

LF 2018 Do IT! (Coach)
Bjarne Osinga

Bjarne Osinga

Media vormgever

Ik houd me bezig met het vormgeven van deze website. Ik heb gekozen voor dit leerbedrijf om mee te doen met activiteiten rondom de Culturele Hoofdstad

Melle van Buuren

Melle van Buuren

AV Specialist

Als filmer is het mijn passie om op een eerlijke en frisse wijze onderwerpen en projecten vast te leggen.

Kelly Beerstra

Kelly Beerstra

Event Management

Binnen dit leerbedrijf ga ik me bezig houden met het draaien van leuke projecten en toffe events.

Lotte Dekker

Lotte Dekker

Event Management

Sinds februari ’18 loop ik stage bij LF 2018 DO IT!, tijdens deze stage ben ik flexibel, creatief ik hou me vooral bezig met het neerzetten van projecten.

Kimberley Baron

Kimberley Baron

Event Management

Ik heb binnen het leerbedrijf verschillende taken waaronder het beheren van het promotiemateriaal.
Mijn sterke punten zijn het schrijven van plannen en organiseren.

Maurice Paulusma

Maurice Paulusma

Event Management

Tijdens mijn opleiding heb ik veel geleerd over de aspecten waar je rekening mee moet gaan houden als je een event organiseert, deze kennis pas ik toe in het leerbedrijf.

Mark van Lingen

Mark van Lingen

Event Management
Sander van der Ploeg

Sander van der Ploeg

Event Management

Communicatieve vaardigheden zijn mijn sterkste punten, zo ben ik zeer goed in de omgang met mensen, wat zeker goed van pas komt bij dit stagebedrijf

Partnerschappen

Knowledge2018 is hèt samen-werkingsplatform van de MBO- en HBO-kennis-instellingen, Friesland College, Friese Poort, Nordwin College, Stenden, NHL, Van Hall Larenstein, voor de Europese Culturele Hoofdstad Leeuwarden-Fryslân 2018. Het doel hierbij is om zoveel mogelijk gezamenlijk het onderwijs met 2018 te verbinden en gebruik te kunnen maken van elkaars expertise en netwerken om te komen tot unieke concepten en samenwerkingsverbanden, onder het motto: Jongeren vóór, tijdens en na 2018 in the lead voor een mooi en sterk Leeuwarden-Fryslân. En kennisinstellingen als innovatiemotor voor de regio.

Knowledge2018 heeft twee takken:

Jongeren platform: 

Multi disciplinair samenwerken met jongeren in de lead voor een mooi en sterk Leeuwarden Friesland;

Monitoring & Evaluatie:

Onderzoeksagenda van onder andere de lectoraten om te kijken naar gecreëerde waarde door Leeuwarden-Fryslân 2018.